+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Blog post

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Από την 01η/01ου/2022 εφαρμόζεται νέο καθεστώς, αναφορικά με την αναπροσαρμογή του μισθώματος που αφορά στις εμπορικές, αλλά και στις επαγγελματικές μισθώσεις. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 121- Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022.

Πιο συγκεκριμένα, για τις μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 34/1995 (Α ́ 30), καθώς και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α ́50), επιτρέπεται, από την 1η.1.2022 έως και την 31η.12.2022, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, επί του μισθώματος του έτους 2021.

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα  ότι το ανώτατο αυτό όριο του 3% ισχύει καθόλο το 2022, με οποιονδήποτε τρόπο προκύπτει η αύξηση  του μισθώματος,  είτε δηλαδή η υπερβάλλουσα αύξηση προκύπτει από ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, είτε από ρήτρα ποσοστιαίας αναπροσαρμογής, είτε από συμφωνία αύξησης σε ευρώ.

Αντιθέτως,  το ανώτατο αυτό όριο, δεν εφαρμόζεται στις κατηγορίες εκείνες των μισθώσεων οι οποίες ρητά εξαιρούνται από τη νομοθεσία των εμπορικών μισθώσεων, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής( άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 34/1995):

α. οι μισθώσεις οι οποίες, κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη συνάπτονται συνήθως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το έτος (εποχιακές μισθώσεις),
β. οι μισθώσεις χώρων αποκλειστικώς για διενέργεια διαφημίσεων με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και οι μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων,
γ. οι μισθώσεις στις οποίες το μίσθιο χρησιμοποιείται ως οικοτροφείο,
δ. οι μισθώσεις χώρων εντός συνοριακών σταθμών ή περιοχών λιμένων ή αεροδρομίων,

ε. οι μισθώσεις χώρων εντός δημόσιων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων και αλσών που ανήκουν στο δημόσιο, τους δήμους ή τις κοινότητες,

στ. οι μισθώσεις χώρων εντός νεκροταφείων,

ζ. οι μισθώσεις ακινήτων εντός αρχαιολογικών χώρων,

η. οι μισθώσεις εντός χώρων που ανήκουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,

θ. οι μισθώσεις ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα, οι οποίες συνάπτονται μετά την 1η Σεπτεμβρίου 1990,

ι. οι μισθώσεις σχολικών κυλικείων,

ια. οι μισθώσεις χώρων που χρησιμοποιούνται ως κυλικεία ή για την εγκατάσταση διαφημίσεων και βρίσκονται σε αθλητικά κέντρα και γυμναστήρια τα οποία αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 423/1976. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες την 18η Σεπτεμβρίου 1986 μισθώσεις των χώρων αυτών,

ιβ. οι μισθώσεις χώρων που χρησιμοποιούνται ως κυλικεία ή για την εγκατάσταση διαφημίσεων και βρίσκονται στο Ολυμπιακό Κέντρο Αθήνας, στα δημόσια, δημοτικά ή κοινοτικά αθλητικά κέντρα. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες την 18η Σεπτεμβρίου 1986 μισθώσεις των χώρων αυτών,

ιγ. οι μισθώσεις ακινήτων τα οποία αποκτώνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα όργανά της για τη στέγαση των υπηρεσιών της ή των υπηρεσιών των οργάνων της, ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης των μισθώσεων αυτών,

ιδ. οι μισθώσεις χώρων εντός του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,
ιε. οι μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως εκθεσιακοί χώροι,
ιστ. οι μισθώσεις καταστημάτων διάθεσης οπωροκηπευτικών προϊόντων των Κεντρικών Λαχαναγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης,

ιζ. οι μισθώσεις ακινήτων, των οποίων κύριος ή εκμισθωτής είναι το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών» και που είναι αναγκαία για τη στέγαση των υπηρεσιών του, της ανώνυμης εταιρίας που έχει συσταθεί από αυτό με την επωνυμία «Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων» καθώς και των υπηρεσιών της εποπτεύουσας αυτά υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,

ιη. οι μισθώσεις ακινήτων που αποδεδειγμένα αποκτήθηκαν, αυτά ή το οικόπεδο επί του οποίου ανεγέρθηκαν, με εισαγωγή συναλλάγματος από τον εκμισθωτή, το οποίο αντιστοιχεί τουλάχιστον στα 2/3 της αξίας τους ή η αξία αυτή καλύφθηκε κατά το αυτό ποσοστό με εισαγωγή συναλλάγματος και ο μισθωτής έχει συμπληρώσει στη χρήση του μισθίου διάρκεια τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση, όσων αφορά την εξέλιξη της μισθωτικής αγοράς εδώ και δεκαετίες, ότι αυτή αυτορυθμίζεται πολύ ταχύτερα και αποτελεσματικότερα μέσα από τη συνεννόηση των ενδιαφερομένων πλευρών, παρά από κάθε είδους κρατικές παρεμβάσεις, που, παρότι προσωρινές, αναπόφευκτα διατηρούν ξεπερασμένες πρακτικές. Ουδείς ιδιοκτήτης θα διακινδυνεύσει μία υγιή μισθωτική σχέση εξωθώντας σε αποχώρηση έναν καλό ενοικιαστή απαιτώντας την υψηλή  αναπροσαρμογή του μισθώματος με την προσδοκία εύρεσης ενός, πιθανού,  καλύτερου ενοικιαστή.

Το γραφείο μας διαθέτοντας εμπειρία και γνώση, μπορεί να σας κατευθύνει έγκυρα και υπεύθυνα.

Τηλ. 2310 – 553162, 2310 – 553163, email: info@pglaw.gr