+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Μισθώσεις

asfalistiko

Μισθώσεις

Η μίσθωση πράγματος ρυθμίζεται κυρίως στα άρθρα του αστικού κώδικα αλλά και σε πληθώρα άλλων ειδικών νόμων.
Ως μίσθωση πράγματος ορίζεται η συμφωνία εκείνη κατά την οποία ένας ή περισσότεροι συμβαλλόμενοι ( εκμισθωτές ) αναλαμβάνουν να παραχωρήσουν σ άλλον ή άλλους αντισυμβαλλόμενους ( μισθωτές ) τη χρήση δηλαδή την κατοχή ορισμένου πράγματος ( μίσθιο ) και οι τελευταίοι υποχρεούνται να καταβάλλουν συγκεκριμένο τίμημα ( μίσθωμα).
Στη χώρα μας η πλειονότητα των μισθώσεων αφορά σε ακίνητα. Υπάρχουν πολλές και ποικίλες κατηγορίες μισθώσεων όπως οι μισθώσεις κατοικίας, οι μισθώσεις επαγγελματικής στέγης, εμπορικές μισθώσεις, μισθώσεις δημοσίου για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών ( Ν. 3130/2003) , μισθώσεις περιπτέρων κυλικείων, χρονομεριστικές μισθώσεις ( time sharing), χρηματοδοτικές μισθώσεις ( leasing), και άλλες.
Στο γραφείο μας ειδικευόμαστε στο δίκαιο των μισθώσεων και αντιμετωπίζουμε καθημερινά επιτυχώς όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν από τέτοιου είδους συμβάσεις, και ενδεικτικά μπορεί να αφορούν την μη έγκαιρη καταβολή μισθωμάτων, την κακή χρήση του μισθίου , την παραβίαση των καθηκόντων των εκμισθωτών , θέματα διάρκειας της μίσθωσης και άλλα.
Αναλαμβάνουμε :
– Το στάδιο των διαπραγματεύσεων για καταρτίσεις των συμβάσεων.
– Πλήρη νομική καθοδήγηση εκμισθωτών – μισθωτών, σύνταξη απλών και σύνθετων μισθωτηρίων συμφωνητικών.
– Επεξήγηση και ενημέρωση για το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις μισθώσεις.
– Εξωδικαστικές ενέργειες για διακανονισμούς και συμβιβασμούς μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, όταν διαταράσσονται οι μεταξύ τους σχέσεις.
– Συμβουλές σχετικά με τις συνεχείς τροποποιήσεις των νόμων σε ειδικές περιπτώσεις όπως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις.
– Σύνταξη εξώδικων οχλήσεων, σύνταξη και κατάθεση Διαταγών Πληρωμής, Διαταγών Απόδοσης μισθίου και κατάθεση και εκδίκαση ειδικών μισθωτικών αγωγών στις περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης της μίσθωσης.