+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Διοικητικό Δημόσιο Δίκαιο

Διοικητικό Δημόσιο Δίκαιο

Τι αφορά το Διοικητικό Δίκαιο; Είναι η σχέση κράτους/διοίκησης-πολίτη.
Το διοικητικό δίκαιο ορίζει τη σχέση μεταξύ του κράτους και του πολίτη. Αφορά την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών, τη λειτουργία τους και τις σχέσεις των διοικητικών υπηρεσιών με τους διοικούμενους πολίτες. Σχετικά με την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών ορίζει την σύνθεση, τη διάρθρωση και την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων. Σχετικά με την λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών ορίζει τις αρμοδιότητες και θέτει τους κανόνες και τη διαδικασία με βάση την οποία ενεργούν κι εκδίδουν πράξεις και αποφάσεις. Σχετικά τέλος με τη σχέση των διοικητικών υπηρεσιών με τους πολίτες ορίζει τα μέσα προστασίας του πολίτη από πράξεις και παραλείψεις της διοίκησης.

Πως μας επηρεάζει;
Επειδή σε κάθε μας δραστηριότητα έχουμε με έμμεσο ή άμεσο τρόπο να συναλλαχθούμε με τη διοίκηση, η σπουδαιότητα κατανόησης της λειτουργίας της, της δομής, των πράξεών της, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών μας απέναντί της, έχει, ιδίως στη χώρα μας καθοριστική σημασία.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες
Αναλαμβάνουμε υποθέσεις για την επίλυση διαφορών μεταξύ κράτους και διοικούμενου, με την άσκηση αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακύρωσης, ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κάθε βαθμίδας.

Επίσης, προσφέρουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από την προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς (μέσω αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, ιεραρχικών προσφυγών, ενδικοφανών διαδικασιών, ειδικών διοικητικών προσφυγών), έως την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, στους παρακάτω τομείς:

Πάσης φύσεως φορολογικές διαφορές, αιτήσεις ενώπιον της ΕΔΕΦΔ, ασφαλιστικά μέτρα για χορήγηση αίτησης αναστολής, διεκπεραίωση και προετοιμασία όλης της διαδικασίας για τη συζήτηση ενώπιον της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, χειρισμός ελεγμένων και ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος.

Σύνταξη ενστάσεων, αγωγών και προσφυγών σχετικά με ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης σε ατομική και συλλογική βάση, παροχή νομικών συμβουλών σε συνταξιοδοτικά ζητήματα, δικαστική διεκδίκηση επιδομάτων κατά τη συνταξιοδότηση, επίλυση διαφορών ανακυπτουσών από τη λειτουργία των κλάδων ασφάλισης ασθενείας δημοσίων προνοιακών φορέων.

Διοικητικές συμβάσεις, συμβάσεις δημοσίων έργων και παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, δικαιοπραξίες με ΟΤΑ σχετικές με μίσθωση ή αγοραπωλησία ακινήτων, διαφορές που ανακύπτουν από δημόσια ανάθεση, συμβάσεις με δημοσίους φορείς του εξωτερικού – ρύθμιση θεμάτων ετεροδικίας.

Αγωγές αποζημίωσης κατά ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από αδικοπραξία ή ενδοσυμβατική ευθύνη. Αποζημίωση λόγω προσβολής του δικαιώματος της ίσης μεταχείρισης.

Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, επίλυση ζητημάτων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, αστική-ποινική-πειθαρχική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων, δικαστική προστασία.

Απαλλοτριώσεις, πράξεις αναγνώρισης δικαιούχου, ζητήματα εμπράγματου δικαίου με εμπλεκόμενο μέρος το Δημόσιο (υποθέσεις χρησικτησίας εις βάρος του Δημοσίου, δικαστική διανομή με συνιδιοκτήτη το Δημόσιο), τακτοποιήσεις μετά από ένταξη περιοχής στο σχέδιο, ζητήματα εντός και εκτός σχεδίου περιοχών, οικισμών προϋφιστάμενων του 1923, εισφορές σε γη και χρήμα και ειδικές κατηγορίες οικισμών.