+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Εισπράξεις Επισφαλών Απαιτήσεων

Εισπράξεις Επισφαλών Απαιτήσεων

Στα πλαίσια των  συναλλαγών  μεταξύ εμπόρων,  αλλά και άλλων ιδιωτών προκύπτουν πολύ συχνά στην πράξη δυσλειτουργίες ως προς τις υποχρεώσεις τους εκατέρωθεν, με κύριο πρόβλημα την μη καταβολή ή τη μη έγκαιρη ή την πλήρη καταβολή χρηματικών οφειλών, που απορρέουν από τις συναλλαγές  αυτές.

Δημιουργούνται λοιπόν αξιώσεις, των οποίων η εξόφληση , είτε λόγω καθυστέρησης , είτε  λόγω αφερεγγυότητας των οφειλετών, θεωρείται αβέβαιη η εξόφλησή τους. Διακρίνουμε έτσι δυό μεγάλες κατηγορίες: Τις επισφαλείς απαιτήσεις ( bad dept )  δηλαδή τις απαιτήσεις που η είσπραξή τους θεωρείται αμφίβολη και τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις , οι απαιτήσεις δηλαδή των οποίων παρήλθε ο χρόνος που έπρεπε αυτές να πληρωθούν. Και στο σημείο αυτό έρχεται ο ρόλος του δικηγόρου, του ανθρώπου δηλαδή που διαθέτει όλες τις γνώσεις για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού οικονομικά αποτελέσματος για τον εντολέα του, ως φορέα αυτών των αξιώσεων.

Το γραφείο μας επί σειρά ετών διαθέτει όλα τα μέσα για τους σκοπούς αυτούς:

Α) Με μεγάλη εμπειρία στη διαπραγμάτευση, αναλαμβάνουμε κατ΄αρχήν να βρούμε τη συμβιβαστική λύση που θα βοηθήσει τα συναλλασσόμενα μέρη να λύσουν το πρόβλημά τους, αφενός ο δανειστής να ικανοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο , αφετέρου ο οφειλέτης να μπορέσει να ικανοποιήσει.

Β) Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να επέλθει μια λύση εξωδικαστικά, αναλαμβάνουμε τη δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων. Εχοντας στα χέρια μας μια δικαστική απόφαση ή μια Διαταγή Πληρωμής, στη συνέχεια , έχοντας τεράστια εμπειρία στο θέμα, προχωρούμε σε « επιθετικότερα» και αποτελεσματικότερα μέσα ,που  μας τα δίνουν οι διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Κατασχέσεις κινητής ή ακίνητης περιουσίας, εταιρικών μεριδίων και μετοχών, κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς είναι μερικά από τα είδη που χρησιμοποιούνται προκειμένου να εισπραχθούν οι απαιτήσεις που οφείλονται.