+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Εμπορικό Δίκαιο

Download PDF

Εμπορικό Δίκαιο

Το δίκαιο των εμπορικών εταιρειών έχει καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο της σύγχρονης, περίπλοκης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, εξ αιτίας του πολύμορφου και συνεχώς μεταβαλλόμενου νομικού πλαισίου, το οποίο απαιτεί διαρκή παρακολούθηση και εξειδίκευση.

Η επιλογή εταιρικού τύπου
Η επιλογή του κατάλληλου εταιρικού τύπου αποτελεί τον πρώτο προβληματισμό κάθε επιχειρηματία, ο οποίος σκέπτεται να προχωρήσει στην ίδρυση μιας εταιρίας. Κατά την επιλογή αυτή, πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες, όπως, μεταξύ άλλων, η ευθύνη ή μη των εταίρων/μετόχων για τα εταιρικά χρέη, τα φορολογικά θέματα, τα οικονομικά μεγέθη και το επίπεδο εξάρτησης από τραπεζικά προϊόντα.

Κατά τη λειτουργία μιας εταιρίας
Η εταιρία μας αναλαμβάνει επίσης τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας απαιτείται κατά τη διάρκεια της ζωής και της λειτουργίας μιας επιχείρησης, όπως, μεταξύ άλλων, η τροποποίηση του καταστατικού, η είσοδος νέων εταίρων/μετόχων, η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, η αλλαγή διαχειριστή/διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, η λήψη αποφάσεων των ΓΣ και ΔΣ στις ΑΕ και της συνέλευσης των εταίρων στις ΕΠΕ ή ενέργειες που γίνονται χωρίς προηγούμενες αποφάσεις αυτών των οργάνων, συγχωνεύσεις κ.ά. Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών, για τη λύση μιας εταιρίας.
Με δικηγόρους, ειδικευμένους με τίτλους στο εμπορικό δίκαιο, αναλαμβάνουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, υποθέσεις, όπως (ενδεικτικά):
• Συστάσεις, λύσεις (χωρίς ή με δικαστική απόφαση), τροποποιήσεις προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, παραστάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις και σύνταξη πρακτικών, αυξήσεις/μειώσεις κεφαλαίων και ειδικά ζητήματα αυτών, κήρυξη άκυρων γενικών συνελεύσεων
• Μετασχηματισμούς, εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις, αποσχίσεις εταιρειών, ελέγχους περιουσιακών στοιχείων
• Άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση ΔΣ, ζητήματα εκκαθάρισης εταιρειών, ειδικά ζητήματα μετόχων μειοψηφίας, εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων, προβλήματα απορρέοντα εκ της υποκεφαλαιοδότησης εταιρειών, συμβάσεις της εταιρίας με μέλη του ΔΣ.
• Αναγκαστική εκτέλεση επί άυλων και ενσώματων μετοχών, κατάσχεση αυτών, σύσταση επικαρπίας και ενεχύρου επί μετοχών, προστασία ιδρυτικών τίτλων
• Πτώχευση εταιριών, διαδικασία εξυγίανσης, ποινική διαδικασία σχετικά με πτώχευση και χρεοκοπία, εκδίκαση αμφισβητήσεων
• Σύσταση ομολογιακού δανείου, εκχωρήσεις, νομική υποστήριξη σχετικά με τα δικαιώματα προτίμησης και μετατροπής
• Σύσταση off shore εταιριών, εγκατάσταση αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα, ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων
• Νομική υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά με το νέο τρόπο σύστασης εταιριών – «Υπηρεσίες μιας στάσης»

Συμβάσεις

Ο συμβουλευτικός μας ρόλος
Αν η δικαστική δικηγορία έχει ως στόχο την επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται στο πλαίσιο μιας έννομης σχέσης, η συμβουλευτική δικηγορία έχει ως κύριο αντικείμενο την κατάρτιση συμβάσεων. Οι συμβάσεις οφείλουν να διασαφηνίζουν κάθε λεπτομέρεια μιας συνεργασίας, με στόχο την πρόληψη ενδεχόμενων δυσλειτουργιών που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο μιας έννομης σχέσης, αποφεύγοντας έτσι, κατά το δυνατόν, την προσφυγή στα δικαστήρια. Γι’ αυτό και η υπογραφή σύμβασης, όπου καθορίζονται όλοι οι όροι συνεργασίας, απαιτείται πριν από την έναρξη κάθε επαγγελματικής συνεργασίας.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που αφορούν εμπορικές συμβάσεις σε πλήθος επιχειρηματικών τομέων, αφενός μέσω νομικής υποστήριξης σε οποιοδήποτε θέμα αφορά την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης, αφετέρου στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης εξειδικευμένων επιχειρηματικών συναλλαγών. Η σε βάθος κατάρτιση των συνεργατών μας, αλλά και ο επιχειρηματικός προσανατολισμός της νομικής τους σκέψης, εγγυώνται το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ενδεικτικά η εταιρία μας έχει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο για λογαριασμό πελατών μας σε συμβάσεις:
• Ξενοδοχειακών/τουριστικών επιχειρήσεων
• Εκμετάλλευσης δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας
• Έντυπης έκδοσης
• Franchise
• Αποθήκευσης και μεταφοράς (logistics)
• Λίζινγκ (Leasing)
• Συσκευασίας ιδιωτικής ετικέτας (Private Label)
• Εμπορικής διανομής/αντιπροσωπεία
• Έρευνας και ανάπτυξης (R&D)
• Εργολαβίας
• Εκμετάλλευσης μουσικών και οπτικοακουστικών έργων