+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Εργατικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Η εργασία αποτελεί ένα ιδιότυπο αντικείμενο συναλλαγής, με σημαντικό αντίκτυπο στα ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού. Επί σειρά ετών, επιστημονικοί συνεργάτες του εκδοτικού οίκου Dashoffer στο περιοδικό «Εργατικά-Ασφαλιστικά», έχουμε προσφέρει τις γνώσεις σε πολλές ερωτήσεις που αφορούν τις σχέσεις εργοδοτών εργαζομένων, τόσο σε εργατικά όσο και σε ασφαλιστικά ζητήματα.

Η εταιρία μας, παρακολουθώντας τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές και εξελίξεις, είναι σε θέση να διαχειρίζεται υπεύθυνα και αποτελεσματικά κάθε υπόθεση, όπως:

• Προσύμφωνα και συμβάσεις εργασίας και ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αναγκαστικές συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις εργασίας με διαγωνισμό, με δοκιμή, με προσχώρηση, ειδικές συμβάσεις εργασίας με ΑΜΕΑ, καταγγελίες σύμβασης.
• Ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, παράλληλης απασχόλησης, ίσης μεταχείρισης.
• Πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικά ατυχήματα.
• Αγωγές συλλογικές και ατομικές κατά ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ για διεκδίκηση δικαιωμάτων εργατικού δικαίου.
• Προστασία συνταγματικών δικαιωμάτων συνδικαλιστικής ελευθερίας και δράσης, ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα απεργίας. ίδρυση/διάλυση συνδικαλιστικών οργανώσεων, διεκδίκηση δικαιωμάτων απορρεόντων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
• Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, άσκηση αγωγών κατά εργοδότη για μη ασφάλιση στο ΙΚΑ, παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, δικαιώματα για εφάπαξ χρηματικές παροχές.
• Ειδικά θέματα συνταξιοδότησης, υπολογισμό συντάξεων και αναπροσαρμογές, ζητήματα αναστολών παράλληλης εργασίας συνταξιούχου, διεκδίκηση επιδομάτων κατά το στάδιο της συνταξιοδότησης.

Ίδρυση και λύση εργασιακής σχέσης – Υποχρεώσεις εργοδότη και εργαζομένων
• Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας όλων των ειδικότερων τύπων
• Καταγγελία συμβάσεων εργασίας
• Κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών εργασίας
• Ζητήματα ίσης μεταχείρισης
• Προστασία προσωπικών δεδομένων, Παρενόχληση
• Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων

Επιχειρησιακή κινητικότητα, Αναδιάρθρωση και Δομικές Αλλαγές
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε αλλοδαπές/πολυεθνικές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σχετικά με το ελληνικό νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις.
• Αποκρατικοποιήσεις, Μεταβιβάσεις, Συγχωνεύσεις, Διασπάσεις, Εξωτερικές αναθέσεις δραστηριοτήτων (outsourcing).
• Επιχειρησιακές αναδιαρθρώσεις, διακοπή δραστηριότητας και ομαδικές απολύσεις.
• Συλλογικές μετακινήσεις, μεταφορές και διαθεσιμότητα προσωπικού.
• Εθελούσιες αποχωρήσεις και πρόωρες συνταξιοδοτήσεις προσωπικού.

Συλλογικές εργασιακές σχέσεις
• Συνδικαλιστικά ζητήματα & απεργίες
• Υποβοήθηση σε συλλογικές διαπραγματεύσεις
• Υποβοήθηση σε διαδικασίες μεσολάβησης και Διαιτησίας

Υπηρεσίες υποβοήθησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
• Προληπτικές πρωτοβουλίες ενημέρωσης και γνωμοδοτικής υποστήριξης ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος δικαστικής έκθεσης των επιχειρήσεων στον τομέα της εργατικής νομοθεσίας (Audit)
• Υποστήριξη στην επίλυση ατομικών και συλλογικών διαφορών εργασίας ενώπιον δημόσιων αρχών (επιθεωρήσεις εργασίας κ.λπ.)
• Υποβοήθηση επιχειρήσεων για επεξεργασία πολιτικών HR, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων εταιρικής κοινωνικής πολιτικής
• Παροχή συμβουλών σε διευθυντικά στελέχη
• Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Στελεχών σε θέματα Εργατικού Δικαίου